Termene prevazute de lege pentru solutionarea cererilor

Potrivit art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare: „prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, (…).”

Conform art. 8 alin. (1) din actul normativ de referinţă, autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia sa comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă, termenul de soluţionare putând fi prelungit cu 15 zile în condiţiile art.9.

În context, precizăm că, în activitatea de stare civilă, termenul de soluţionare al cererilor cetăţenilor, în funcţie de obiectul acestora este cel prevăzut de O.G. 27/2002 cu modificările şi completările ulterioare cu excepţia cazurilor în care legea specială dispune altfel.
În acest sens, exemplificăm: 
– Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit cetăţenia română, se face în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere – art. 41 alin. (5) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioarã a unui act de stare civilã se soluţioneazã în termen de 30 de zile, prin dispoziţie a primarului – art. 54 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
– Cererea de rectificare a actelor de stare civilã şi a menţiunilor înscrise pe acestea se soluţioneazã în termen de 30 de zileprin emiterea dispoziţiei primarului – art. 58 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Cererea de schimbare a numelui pe cale administrativă, se soluţionează prin emiterea de către preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, a dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea cererii de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor competent – art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi completări, prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare.