Certificatul privind domiciliul înregistrat în R.N.E.P:

   

Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare Certificat, se întocmeşte potrivit Ordonanţei Guvernului Românieinr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, astfel cum a fost aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 223/23.04.2002 şi a Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, aprobate prin H.G. nr. 220 din 16.02.2006, cu modificările şi completările ulterioare, forma şi conţinutul documentului de referinţă fiind prevăzute în cel din urmă act normativ învederat.

Depunerea cererii de eliberare a Certificatului

Pentru eliberarea Certificatului, este necesar ca solicitantul să se adreseze, personal sau prin împuternicit cu procură specială ori împuternicire avocaţială, oricărui serviciu public comunitar judeţean sau local de evidenţă a persoanelor, Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bucureşti sau direct Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor cu sediul în mun. Bucureşti, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6.

Acte necesare:

  • Cerere tip (Anexa 1);
  • actul de identitate în original;
  • procura specială în original şi, după caz, traducerea acesteia în limba română,legalizată, de asemenea în original, în situaţia în care documentul este autentificat de către autoritatea străină competentă, dacă se solicită eliberarea Certificatului prin împuternicit;
  • împuternicirea avocaţială, dacă se solicită eliberarea Certificatului prin avocat, împuternicit de către titular sau de către reprezentantul legal al acestuia, emisă cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  • actul de identitate al mandatarului în original, dacă Certificatul se solicită prin împuternicit sau avocat. în situaţia în care cererea este depusă la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor aceasta, împreună cu documentele depuse în susţinere şi verificările efectuate în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor şi registrele de stare civilă, după caz va fi înaintată serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor în a cărui coordonare se află, respectiv Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bucureşti pentru cererile depuse la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Eliberarea la cerere a formularului standard multilingv – vizează eliberarea unui
Certificat care va fi folosit în spaţiul UE.

În considerarea Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea
cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, pentru facilitatea înţelegerii şi a acceptării
documentelor oficiale care fac obiectul Regulamentului între Statele membre ale UE, au fost
introduse formulare standard multilingve ca instrumente ajutătoare pentru traducere, care se
prezintă numai împreună cu documentele oficiale, originale, pe care le însoţesc, neavând
valoare juridică autonomă. Formuralul standard multilingv care însoţeşte certificatul privind
domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor se regăseşte în
Anexa nr.X – Domiciliul şi/sau Reşedinţa, a Regulamentului ( UE) nr.2016/1191. Fiecare
formular standard multilingv include un glosar, care conţine traducerea denumirilor rubricilor
acestora în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Formularul standard multilingv eliberat în baza Regulamentului (UE) 2016/1191 însoţeşte Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, având valoare juridică numai împreună cu documentul original pentru care se eliberează.

Formularul standard multilingv se eliberează, la cerere, numai persoanelor îndreptăţite să primească Certificatul la care se anexează formularul standard multilingv. Este posibilă eliberarea concomitentă a mai multor formulare standard multilingve pentru un singur Certificat, în funcţie de solicitarea persoanei interesate (de exemplu, în versiuni lingvistice diferite sau în aceeaşi versiune lingvistică, în mai multe exemplare).

În cererea de eliberare a unui formular standard multilingv, solicitantul trebuie să menţioneze Statul membru al UE în care va folosi Certificatul şi formularul, precum şi formatul bilingv în care acesta va fi eliberat.

Cerere eliberare formular standard multilingv (Anexa 5).

Cerere eliberare formular standard multilingv privind domiciliul , valabil în spațiu UE.27.34 KB Descarcă 

 

Telefon: 0237 -230041