Legislație

 • O.G. nr. 84/2001 – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 97/2005 – privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 82/2012 – pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România;
 • H.G. nr. 295/2021 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • Regulamentul (UE) 679/2016 – privind preotecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • O.G. 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996 – cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 64/2011 – pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • O.G. nr. 41/2003 – privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată prin Legea nr.323/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 220/2006 – pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane;
 • Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1.723/2004 – privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 1.487 din 29 noiembrie 2005.
 • O.G. nr. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
 • Legea nr. 16/1996 – a Arhivelor Naţionale, republicată;
 • Legea nr. 182/2002 – privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 781/2002 – privind protecţia informaţiilor secret de serviciu;
 • H.G. nr. 585/2002 – pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1349/2002 – privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 33/2002 – privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;