Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau fizionomiei

 DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru eliberarea actului de identitate;

 Click aici pentru descărcarea cererii – Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)

actul de identitate;

certificatul de naştere, original şi copie;

certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă/ire-vocabilă, după caz, original şi copie;

certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;

– documenul cu care se face dovada achitării contravalorii actului de identitate;

 

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea jude-cătorească rămasă definitivă/irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.