Informatii generale

                   In conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din O.U.G. nr. 97/2005, republicată, SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VRANCEA eliberează acte de identitate pentru testarea şi urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, în activitatea specifică.

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în alta localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare, etc.

                    SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VRANCEA soluţionează cererile persoanelor aflate în una din situaţiile deosebite mai sus menţionate, pentru unul din următoarele cazuri:

•        primul act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani;

•        expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a  fi preschimbat;

•        modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelor părinţilor, a datei ori a locului naşterii;

•         schimbarea domiciliului;

•         schimbarea denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înfiinţarea localităţilor sau a străzilor;

•         atribuirea unui nou C.N.P.;

•         deteriorarea actului de identitate;

•         pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;

•         fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;

•         schimbarea sexului;

•         anularea actului de identitate deţinut;

•         preschimbarea buletinelor de identitate;

•         eliberarea unei carti de identitate provizorii;

           NU se soluţionează la sediul  SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR VRANCEA cererile pentru care sunt necesare verificări suplimentare în teren, la domiciliul declarat sau pentru certificarea identităţii ori în evidenţele deţinute de alte instituţii, respectiv cele formulate de persoanele care:

–     au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au obţinut act de identitate;

–     îşi schimbă domiciliul din străinătate în România;

–     solicită primul act de identitate ca urmare a dobândirii cetăţeniei române;

–       îşi schimbă domiciliul şi fac dovada adresei de domiciliu în condiţiile art. 28 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr.97/2005, republicată;

–       solicită eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării ori distrugerii şi nu deţin un paşaport sau permis de conducere, pentru certificarea identităţii ori imaginea informatizată a acestora nu este înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.), fiind astfel necesară efectuarea verificărilor prevăzute de art 15 alin. (4) din O.U.G. nr.97/2005, republicată, pentru certificarea identităţii prin intermediul poliţiei;

–     sunt înscrise cu menţiuni în R.N.E.P.

                  Cetăţeanul aflat într-una din situaţiile deosebite mai sus prezentate (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare) formulează o cerere scrisă la directorul S.P.C.J.E.P. Vrancea.

Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate este de 3 zile lucrătoare.

SEF BIROU EVIDENTA PERSOANEI,
Feraru Marilena

Tel: 0237230041