Rectificarea actelor de stare civila

Rectificarea este o procedură administrativă, prin care se îndreaptă anumite greşeli intervenite în momentul întocmirii actelor de stare civilă.

Conform art.58 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, ,,rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrative-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (primăria) care are în păstrare actul de stare civilă sau la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (primăria) de la locul de domiciliu.”

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei primarului, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emitere.

Ofiţerul de stare civilă delegat, care primeşte cererea, o înregistrează şi, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant şi un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, o prezintă spre aprobare primarului localităţii, după ce în prealabil referatul a fost avizat de şeful structurii de stare civilă, precum şi de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

Referatul motivat trebuie să fie însoţit de extrase pentru uz oficial, exemplarele I şi II, de pe actul în cauză, cu toate menţiunile existente.