Concurs pentru promovare

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56, organizează:

 • examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului secretariat, juridic şi contencios în data de 20 iulie 2015, ora 10 (proba scrisă).

Proba scrisă şi interviul vor avea loc la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea. Condiţiile de participare la examen sunt:

 1. să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 3. să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Dosarele de înscriere la examen se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, la sediul instituţiei din Focşani, str. Cuza Vodă nr. 56 şi trebuie să conţină:

a) adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere.

B I B L I O G R A F I E

la examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut al funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului secretariat, juridic şi contencios

 1. Hotărârea Consiliului Judeţean Vrancea nr. 20/31 martie 2005 privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vrancea, precum şi a Serviciului de Evidenţă informatizată a Persoanei Vrancea
 2. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările la zi
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici
 4. Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările la zi
 5. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările la zi
 6. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările la zi
 7. Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările la zi
 8. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările la zi
 9. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările la zi
 10. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările la zi
 11. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările la zi