Concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție corespunzător funcției contractuale de referent IA, din cadrul compartimentului asigurare tehnico-materială

Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea organizează la sediul serviciului în data de 13 august 2018, ora 9.00,  proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului vacant de execuţie corespunzător funcţiei contractuale de referent IA, din cadrul compartimentului asigurare tehnico-materială, în conformitate cu prevederile OUG 90/2017.

Data şi ora interviului vor fi comunicate odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiţii de participare la concurs

Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

Condiţii specifice:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în specialitate (gestiune) – minim 15 ani;

– cunoştinţe operare PC.

– permis de conducere categoria B

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Compartimentul resurse umane si pregătire profesională din cadrul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până pe data 30 iulie 2018 (inclusiv).

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare :

  • cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;
  • copia actului de identitate;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului).
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • Curriculum vitae.

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografia de concurs este disponibilă accesând acest link. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenţă a Persoanelor Vrancea, Compartiment resurse umane şi pregătire profesională  şi la nr. de telefon : 0237230041.

 

REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE – la concursul pentru ocuparea postului vacant de executie corespunzator functiei contractuale de referent IA, din cadrul Compartimentului asigurare tehnico-materiala(02.08.2018)

REZULTATELE PROBEI SCRISE – la concursul pentru ocuparea postului vacant de executie corespunzator functiei contractuale de referent IA, din cadrul Compartimentului asigurare tehnico-materiala(13.08.2018)

REZULTATELE INTERVIULUI – la concursul pentru ocuparea postului vacant de executie corespunzator functiei contractuale de referent IA, din cadrul Compartimentului asigurare tehnico-materiala(20.08.2018)

REZULTATELE FINALE – la concursul pentru ocuparea postului vacant de executie corespunzator functiei contractuale de referent IA, din cadrul Compartimentului asigurare tehnico-materiala(21.08.2018)