Concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector clasa I debutant la Compartimentul Informatica

„Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 56, organizează concurs în data de 18 iunie 2015, ora 10,00 (proba scrisă) pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I debutant la Compartimentul informatică.

Condiţii de participare:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – matematică, informatică.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi vor cuprinde, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare și anume:

a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
g) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
i) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică şi nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă însoţite de documentele originale.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin Compartimentul resurse umane şi pregătire profesională.
Informaţii suplimentare la telefon 0237230041.”

BIBLIOGRAFIE
la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I debutant la Compartimentul informatică

 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
 2. Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici;
 4. O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
 5. Elemente de bază ale rețelelor de calculatoare;
 6. Noțiuni hardware în IT;
 7. Sistemul de operare Windows – instalare, configurare, administrare, utilizare;
 8. Programe Office (Microsoft Office) – utilizare;
 9. Cunoștințe hardware: rețele, calculatoare;
 10. Internet, Intranet, Protocoale de comunicație;

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.