Aspecte legate de incheierea casatoriei

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei. Prin excepţie, căsătorie poate fi încheiată la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la o altă primărie decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au reşedinţa soţii, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale unde se încheie căsătoria. Odată cu declaraţia, soţii mai prezintă următoarele acte:

 • actul de identitate, original şi fotocopie;
 • certificatul de naştere, original şi fotocopie;
 • certificatul medical privind starea sănătăţii( valabil 14 zile);
 • acte, în original şi în copii din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Odată cu documentele menţionate anterior, viitorii soţi depun şi o declaraţie pe propria răspundere , că nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei.

Vârsta minimă de căsătorie este de 18 ani. Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Căsătoria mixtă

În cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin, pentru încheierea căsătoriei sunt necesare următoarele documente:

 • Actele de identitate, în original şi fotocopie;
 • Certificatele de naştere, în original şi fotocopie (şi traducere legalizată, pentru soţul cetăţean străin);
 • Certificatele medicale constatatoare privind starea sănătăţii;
 • Documente prin care se face dovada desfacerii/încetării unei căsătorii anterioare (dacă este cazul);
 • Dovada eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, din care să rezulte că soţul, cetăţean străin, îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România;
 • Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică, în materie civilă şi de dreptul familiei vor prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;
 • Cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular de carieră acreditat, vor da declaraţii pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România.

Certificatele de stare civilă, traducerile acestora, precum şi toate documentele prezentate de cetăţeanul străin, vor fi apostilate sau supralegalizate, dacă acesta nu este cetăţeanul unui stat cu care România a încheiat tratate/acorduri/convenţii de asistenţă juridică. 

Cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European fac dovada identităţii cu documentul de identitate sau paşaportul emise de statul ai căror cetăţeni sunt, valabile atât la data depunerii cât şi la data oficierii căsătoriei.

Străinii din statele terţe trebuie să facă dovada identităţii şi a dreptului de şedere, după cum urmează:

 • Cu paşaportul emis de statul al cărui cetăţean este, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; paşaportul şi viza trebuie să fie valabile atât la data depunerii cât şi la data oficierii căsătoriei;
 • Cu paşaportul emis de statul al cărui cetăţean este, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, valabile atât la data depunerii cât şi la data oficierii căsătoriei;
 • Cu paşaportul emis de statul al cărui cetăţean este, însoţit de cartea de rezidenţă pentru membrii de familie, sau, după caz, cartea de rezidenţă permanentă pentru membrii de familie, valabile atât la data depunerii cât şi la data oficierii căsătoriei.