Eliberarea documentelor de identitate

Actele de identitate care se eliberează cetățeanului român sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie. Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si, după caz, a adresei de reședință a titularului. Termenul de valabilitate al cărții de identitate este, după cum urmează:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
 • permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

In sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se întelege și cartea electronicã de identitate. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate și în cazul cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in românia. Pentru cartea de identitate provizorie, termenul de valabilitate se stabileste de serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor și nu poate fi mai mic de 30 zile sau mai mare de un an. Actele se depun la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau reședință.

Conform dispozitiilor art. 15 alin. (5) din O.U.G. nr. 97/2005, termenul de soluionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este pâna la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor.

Cetățenii români aflati in străinătate pot depune cerere pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale româniei din statul respectiv. Potrivit prevederilor art. 14 alin.(6) din O.U.G. nr.97/2005 Republicată, pentru testarea si urmarirea functionarii aplicatiilor informatice, pentru solutionarea unor cazuri deosebite, precum si pentru sprijinirea structurilor cu atributii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, in activitatea specifica, actele de identitate se eliberează si de către Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, precum si de către serviciile publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, respectiv al municipiului Bucuresti. In conformitate cu prevederile legale, cetățenii sunt obligati sa se prezinte,in termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai putin de 15 zile, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul sau reședință, pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate. Nerespectarea acestor prevederi atrage raspunderea contraventionala, care se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 40 lei si 80 lei, fara a exista posibilitatea achitarii, in 48 de ore, a jumatate din minimul sumei prevazute.

Cazuri in care se eliberează o noua carte de identitate:

 • la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • daca s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele parintilor, data ori locul nasterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativa; adoptie; constatarea unor greseli de scriere la intocmirea actului de stare civila; inregistrarea unei persoane in pozitia de “copil gasit” si identificarea ulterioara a actului de nastere intocmit initial, intre acestea existand neconcordanta la data nasterii; inregistrarea tardiva a nasterii unei persoane, cu inscrierea numai a anului de nastere s.a.);
 • in cazul schimbarii domiciliului, a denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, al renumerotarii imobilelor sau rearondarii acestora, al infiintarii localitatilor sau strazilor;
 • in cazul deteriorarii actului de identitate;
 • in cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 • cand fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • in cazul schimbarii sexului;
 • in cazul anularii;
 • in cazul atribuirii unui nou CNP;
 • pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

In situatia cetățenilor români care au domiciliul in românia și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei personae, pe baza de procura speciala (potrivit modelului postat la “Formulare de completat”), autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale româniei din tara respectiva.

I. DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CĂRȚI DE IDENTITATE
(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se eliberează):

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cărții de identitate, respectiv 7 lei, aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei;
 • timbru fiscal in valoare de 5 lei sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru(valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern);

Pe lângă aceste documente, mai sus enumerate, mai sunt necesare și alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cărții de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:

1. In cazul eliberarii cărții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani:

 • actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
 • certificatul de casatorie al parintilor sau, după caz hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati. Minorul depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, însotit de unul dintre parinti sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament. In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii. Pentru minorul care, desi a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic. In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.

2. In cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve:

 • certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat.

3. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate:

 • un document oficial cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii.

II. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBARII
DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Cetățenii români cu domiciliul in străinătate care doresc sa-si schimbe domiciliul în România se prezintă la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din străinătate in românia, împreună cu următoarele documente:

 • certificatul de nastere;
 • certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;
 • hotararea de divort definitiva si irevocabila, după caz;
 • certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;
 • certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință;
 • pasaportul românesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale româniei din străinătate, original si copie; in situatia in care solicitantul nu poate face dovada cetățeniei române, i se eliberează actul de identitate, numai după ce se atesta de către Directia Generala de Pasapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul ca solicitantul este cetățean român;
 • actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine;
 • chitanta reprezentand contravaloarea cărții de identitate;
 • timbru fiscal sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru;

Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila române, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in străinătate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate.

Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in străinătate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori. In situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din străinătate in România, împreuăa cu copiii minori, este necesar consimțământul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in România, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie.

III. ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE PERSOANELOR
CARE AU DOBÂNDIT CETĂȚENIA ROMÂNĂ

Persoanele care au dobandit cetățenia română depun cererea pentru eliberarea primului act de identitate la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia locuiesc, unde prezinta următoarele documente:
a) certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale româniei in străinătate, original si doua copii; in cazul minorilor care au implinit vârsta de 14 ani si nu sunt inscrisi in certificatul constatator care atesta dobandirea cetățeniei de către unul dintre parinti, dovada cetățeniei acestora se face potrivit dispozitiilor art. 9 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române cu modificarile si completarile ulterioare;
b) certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobandesc cetățenia româna impreuna cu parintii, original si copie; in vederea obtinerii certificatelor de stare civila românesti, se solicita transcrierea certificatelor de stare civila procurate din străinătate la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
c) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
d) un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie;
e) chitanta reprezentand contravaloarea cărții de identitate;
f) timbru fisca sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru. La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimatia eliberata de Oficiul român pentru Imigrari, iar in situatia in care nu mai detine acest document va da o declaratie în acest sens.

IV. ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE
A MENTIUNII DE STABILIRE A RESEDINTEI

 • cererea pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • documentul cu care se face dovada adresei de reședință;
 • timbru fiscal sau documentul cu care face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.

V. ELIBERAREA UNEI CARTI DE IDENTITATE PROVIZORII CETĂȚEANULUI
ROMÂN CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE ȘI REȘEDINȚĂ ÎN ROMÂNIA

Cetățenii români domiciliati in străinătate, care doresc sa intre in posesia unei carti de identitate provizorii, in care sa fie inscrisa reședință din românia, unde locuiesc temporar, depun Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul in străinătate si reședință in românia la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia au reședință, la care anexează următoarele documente:
a) pasaportul, aflat in termen de valabilitate, care atesta statutul de cetățean român domiciliat in străinătate, original si copie;
b) certificatul de nastere si/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civila române;
c) hotararea de divort definitiva si irevocabila, după caz;
d) dovada adresei de reședință din românia;
e) doua fotografii marimea 3/4 cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;
f) chitanta reprezentand contravaloarea cărții de identitate provizorii;
g) timbru fisca sau documentul cu care se face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru.

VI. DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE RESEDINTA SE POATE
FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE

a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia româna in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a);
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de către parinti sau de către reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, după caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.

VII. CUANTUMUL TAXELOR SI MODUL DE ACHITARE

Contravaloarea cărții de identitate este de 7 lei, iar a cărții de identitate provizorii este de 1 leu, aceste sume fiind actualizate in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.
a) Contravaloarea cărţii de identitate şi a cărţii de identitate provizorii, aferente cererilor privind eliberarea actelor de identitate soluţionate de către S.P.C.J.E.P. Vrancea se achită (pe bază de chitanţă) la sediul S.P.C.J.E.P. Vrancea .
b) În conformitate cu prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

ATENTIE!
Persoanele care au detinut, anterior, un act de identitate, trebuie să-l predea lucrătorului de evidență a persoanelor, dacă nu a fost pierdut, furat ori distrus. Persoanele care dețin carte de alegător sunt obligate sa o predea lucrătorului de evidenta a persoanelor, intrucat, odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de alegător. Toate documentele care sunt necesare se prezinta in original si copie. Potrivit prevederilor noilor reglementari pe linie de evidenta a persoanelor si cu privire la pregatirea populatiei pentru aparare, pentru eliberarea unui act de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului sau stabilirii resedintei nu se mai solicita dovada luarii in evidenta de către centrul militar judetean sau de sector.

Facem un apel către toti cetățenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitarii situatiilor neplacute in care pot deveni contravenienti la prevederile legii.

VIII. ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE ȘI ]NSCRIEREA MENȚIUNII
PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI DE CĂTRE SERVICIUL PUBLIC
COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR VRANCEA

In conformitate cu prevederile art.14 alin.(6) O.U.G. nr.97/2005 Republicată pentru testarea si urmarirea functionarii aplicatiilor informatice, pentru sprijinirea structurilor cu atributii in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale, in activitatea specifica, precum si pentru solutionarea unor cazuri deosebite, actele de identitate se eliberează şi de către D.E.P.A.B.D., de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respective al municipiului Bucureşti.

Situatia deosebita in care se poate afla solicitantul are in vedere: motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare. De asemenea, precizam faptul ca persoana aflata in una din situatiile deosebite mai sus mentionate poate solicita eliberarea unui act de identitate la Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date şi de către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respective al municipiului Bucureşti, numai pentru unul din următoarele cazuri:

 • primul act de identitate, la împlinirea vârstei de 14 ani;
 • expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 • modificarea numelui sau a prenumelui titularului, a prenumelor parintilor, a datei ori a locului nasterii;
 • schimbarea domiciliului;
 • schimbarea denumirii sau a rangului localitatilor si strazilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, infiintarea localitatilor sau a strazilor;
 • atribuirea unui nou C.N.P.;
 • deteriorarea actului de identitate;
 • pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
 • fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 • schimbarea sexului;
 • anularea actului de identitate detinut;
 • preschimbarea buletinelor de identitate;
 • eliberarea unei carti de identitate provizorii, in conditiile in care persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate.

Nu se solutioneaza la sediul D.E.P.A.B.D. şi al serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respective al municipiului Bucureşti cererile pentru eliberarea unui act de identitate persoanelor aflate in situatii deosebite pentru care sunt necesare verificari suplimentare in teren, la domiciliul declarat ori pentru certificarea identitatii, sau impun verificari in evidentele detinute de alte institutii, respectiv cererile formulate de persoanele care:

 • desi au implinit vârsta de 18 ani, nu au obtinut act de identitate;
 • isi schimba domiciliul din străinătate in românia; – solicita primul act de identitate ca urmare a dobandirii cetățeniei române;
 • isi schimba domiciliul si fac dovada adresei de domiciliu in conditiile art.27 lit.c) din O.U.G. nr.97/2005, care consta in declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta un act incheiat in conditiile de validitate prevazute de legislatia româna in vigoare, privind titlul locativ;
 • solicita eliberarea actului de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorarii ori distrugerii si nu detin carte de alegător, pasaport sau permis de conducere, ori imaginea informatizata a acestora nu este inregistrata in Registrul national de evidenta a persoanelor, fiind astfel necesara efectuarea verificarilor prevazute de art.13 alin.(5) din O.U.G. nr.97/2005, pentru certificarea identitatii prin intermediul politiei de ordine publica;
 • sunt ori au fost inscrise in evidenta operativa informatizata din cadrul Registrului national de evidenta a persoanelor.

De asemenea, la sediul D.E.P.A.B.D. şi al serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, respective al municipiului Bucureşti nu se solutioneazã cereri pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei persoanelor care sunt ori au fost inscrise in evidenta operativa informatizata din cadrul Registrului national de evidenta a persoanelor.

Cetățeanul aflat intr-una din situatiile deosebite mai sus prezentate (motive medicale, deplasare urgenta in alta localitate sau in alt stat, sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare) formuleaza o cerere scrisa la directorul S.P.C.J.E.P. Vrancea.

Nota – In conformitate cu dispozitiile art. 6^1 din Legea nr. 248/20.07.2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru scopurile prezentei legi,cartea de identitate valabila constituie document de calatorie pe baza caruia cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene”.